دومین کارگاه  "دو روز با ذرات بنیادی"
  دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
  ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷


 محورهای همایش

  درهمتنیدگی
  فیزیک نوترینوها 
 پدیده شناسی ذرات 
 کاربردهای هولوگرافی 
  فیزیک ورای مدل استاندارد                                                      footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.