دومین کارگاه  "دو روز با ذرات بنیادی"
  دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
  ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷


 سخنرانان و عناوین سخنرانی ها

  سخنران   عنوان سخنرانی 
   محمدمهدی اتفاقی
  دانشگاه قم  
    نقد و بررسی رهیافت های تعمیم مدل استاندارد در فضا-زمان ناجابجایی
  پویا بختی
  پژوهشگاه دانش های بنیادی
    بررسی برهمکنش بوزون پیمانه ای سبک نوترینو در آزمایشهای واپاشی مزون و آزمایشهای
    نوترینوی طول کوتاه
  نوید عباسی 
  پژوهشگاه دانش های بنیادی
     ترنسپورت مغناطیسی در یک سیال وایل
   یاسمن فرزان
  پژوهشگاه دانش های بنیادی
    برهمکنش های غیر استاندارد نوترینوها
   محمدرضا محمدی مظفر
  دانشگاه گیلان 
    انتشار درهمتنیدگی در نظریات میدان لیفشیتز
   مجتبی محمدی نجف آبادی
  پژوهشگاه دانش های بنیادی 
    اندازه گیری های دقیق در ال.اچ.سی و تحقیق برای فیزیک  جدید ورای مدل استاندارد
   سیاوش نشاط پور
  پژوهشگاه دانش های بنیادی 
    واپاشی‌های مزون بی و فیزیک جدید
 
  


 
   footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.