دومین کارگاه  "دو روز با ذرات بنیادی"
  دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
  21 و 22 آذرماه 1397


 کمیته علمی

 

  محمدمهدی شیخ جباری، پژوهشگاه دانش های بنیادی
  محمد علی اکبری، دانشگاه شهید بهشتی
  معصومه قاسم خانی(دبیر کمیته علمی)، دانشگاه شهید بهشتی                                                     footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.