دومین کارگاه  "دو روز با ذرات بنیادی"
  دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
  ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷


 کمیته  اجرایی

 مهدیه ابراهیمی، دانشگاه شهید بهشتی
 زهرا عبدی(دبیر کمیته اجرایی)، دانشگاه شهید بهشتی
 پویان گودرزی، دانشگاه شهید بهشتی
 المیرا وحیدی، دانشگاه شهید بهشتی                                                     footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.