نشست يك روزه بررسی پيشرفت هاى اخير در آشکارسازی ماده تاريك

23 بهمن 1392

 

سخنران

زمان

شانت باغرام (پژوهشکده نجوم): ماده تاريك در كيهانشناسى / pdf

10:45- 10

پذیرایی

11- 10:45

مهدی ترابیان (پژوهشکده ذرات و شتابگرها): ماده تاريك در فيزيك نظرى انرژى بالا / pdf

11:45- 11

مریم توکلی (پژوهشکده نجوم): آشكارسازى غيرمستقيم ماده تاريك / pdf

14:45- 14

پذیرایی

15- 14:45

سید یاسر ایازی (پژوهشکده ذرات و شتابگرها): آشكارسازى مستقيم ماده تاريك / pdf

15:45- 15
                                                     footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.