دروس ارائه شده در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1399-1398

مقطع دکتری رشته  فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان­ها
روز/ ساعت کلاس

نام استاد

تعداد واحد

نام درس (انگلیسی)

ردیف

 

12-9

چهارشنبه

دکتر مجتبی محمدی

4

Quantum Field Theory I

1

ترم اول

11:30-10

یکشنبه

سه شنبه

دکتر محسن خاکزاد

3

Experimental Particle Physics  I

2

 

دکتر محمد لامعی

4

Accelerator Physics I

3

11:30-10

13:30-12

یکشنبه

یکشنبه

دکتر فاطمه الهی

3

Advanced Particle Physics I

4

ترم دوم

12-10

سه شنبه

دکترمحسن اعتصامی

2

Experimental Particle Physics  II

5

12-10

18-16

شنبه

دوشنبه

دکتر علی ناصح

4

Quantum Field Theory II

6

16-14

12-10

دوشنبه

چهارشنبه

دکتر محسن دیانی

4

Advanced Electrodynamic

7

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.