List of Posters and PDF Files(2)

پوستر : روز پنجشنبه - دوم خرداد 92
عنوان پوستر نام خانوادگی- نام ردیف
Dissipation in quasistatically sheared wet and dry sand under confinement   پاکپور- مریم 1
کاربرد تبدیلات ژاکوبی در استخراج توابع ساختار قطبیده هادرونها در تقریب  NLOبا استفاده از تبدیل لاپلاس تقوی شهری- فاطمه 2
نیروی کازیمیر- واندروالس بین بره‌های دی الکتریک خنثی با توزیع بار کاتوره‌ای رضوانی- وحید 3
نواسانگر دیراک در فضای فاز ناجابجاگری سجادی- سید شمس 4
گسترش فضای فاز و تقارن پیمانه‌ای در نظریه ریسمان سروی مرقی- فهیمه 5
شکست تقارن توابع ترکش با استفاده از پراکندگی نیمه فراگیر ژرف لپتون-نوکلئون سلیمانی نیا- مریم 6
معرفی لنز پلاسما در کیهان شناسی برای توضیح انتقال به سرخ ناهمگون در صلیب انیشتین و کهکشان‌های خاص شفیع زاده اسفند آبادی- محمدرضا 7
اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار صفایی- اسداله 8
ساختار قیدی سیستم های دینامیکی و بررسی اثر هال در فضای ناجابجایی طایی- محدثه 9
تابع ساختار قطبيده عرضي طاهری منفرد- سارا 10
مطالعه‌ی پهنای گرمایی کوارکونیوم با استفاده از AdS/CFT در حضور تصحیحات گرانشی گاوس- بونت طباطبایی- سید کمال 11
بررسی و مقایسه چهار متغیر مقیاس‌بندی در فرآیند پراکندگی ناکشسان ژرف عبدالغفاری- فتانه 12
محاسبه ناهمسانگردی مقاومت مغناطیسی( AMR) در گاز الکترونی عزیزی- جعفر 13
اندازه‌گیری غلظت گاز رادون هوای شهر رامسر با استفاده از آشکارسازهای آلفاگارد و RAD7 و مقایسه نتایج به دست آمده عشورنژاد- مهدی 14
بررسی خواص کوانتومی حالتهای همدوس دو مدی درهمتنیده غفوریان مومن رضوی-ندا 15
مکانیزم تفنگ پلاسما در آتشفشان‌های قمر یو سیاره مشتری فتحیه- سمانه 16
اندرکنش گاز چاپلین تغییر یافته کشسان و سیال تاکیونی فراهانی- هدی 17
بررسی معادله شرودینگر با پتانسیل خطی با شرایط مرزی در نمایش تکانه و یافتن ویژه مقادیرانرژی با روش تکرار فریفته جهانتیغ- مریم 18
محاسبه‌ی پارامتر خاموشی جت با استفاده از AdS/CFT   قدیری- سمیه 19
بررسی و محاسبه انرژی حالت پایه وتابع موج ایزوتوپ های زوج_ زوج کربن کلایی- مریم 20
تأثیردمای زیرلایه بر خواص ساختاری فیلم نازک لایه نشانی شده‌ی ZnO:Al با روش کندوپاش مگنترون گل‌مهدی- پریا 21
جرم کواررک TOPدر کانال واپاشی هاِی semi leptonic محمودیان مقدم- ساره 22
درهم تنیدگی گرمایی در زنجیره اسپینی XY اسپین s= در حضور بر همکنش اسپین- مدار و میدان مغناطیسی عرضی مهران- الهام 23
بیشینه مقدار تشابه انتقال کوانتمی با حالت‌های غیر درهمتنیده در چارچوب شتابدار مهری دهنوی- حسین 24
ثبات بعد اضافی در مدل رندال - ساندروم با میدان اسکالری توده موذن سرخی- معصومه 25
اثر اندازه کوانتومی بر نوفه شلیکی در نانوساختار چندلایه ای  CdTe/CdMnTe  در حضور اثر جفت شدگی اسپین- مدار راشبا میرزانیان- سید محمد 26
مطالعه‌ی طرحی تکنیکی برای اندازه‌گیری دقیق تکانه‌ی امواج گرانشی ناصریان- فرزین 27
مدل استاندارد ذرات روی پیکربندی از دی چهار غشاهای متقاطع در فضای فشرده  T^2×C^2/Z_N نجفی- فرزانه 28
پمپ ساده‌ی هیدرودینامیکی در عدد رینولدز پایین نجفی گلوندانی- گلناز 29
on the time varying G and the holographic dark energy model هنری‌جعفرپور- میثم 30                                                     


footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.